Vedtekter for Solør Montessoribarnehage AS

1. Eierforhold

Barnehagen eies og drives av aksjeselskapet Solør Montessoribarnehage AS.

Aksjeselskapet sitt styre er barnehagens øverste organ. Styret består av 3-7 medlemmer avhengig av generalforsamlingens vedtak.

2. Forretningsadresse

Virksomheten holder til på Myrvoldheimen, 2266 Arneberg i Åsnes kommune.

3. Barnehagens formål og oppgaver

Solør Montessoribarnehage drives i samsvar med Lov om barnehager og Rammeplanen for barnehager, samt de ellers til enhver tid gjeldende lover, forskrifter og kommunale vilkår for barnehagevirksomhet, barnehagens egne vedtekter, fastsatt budsjett og årsplan for barnehagens pedagogiske virksomhet.

Barnehagen drives etter montessoripedagogikken. Den bygger på barnas iboende interesse og evne til å tilegne seg kunnskap og til å forstå livet. Barnehagen presenterer derfor spesielt læremateriell for barna, og tilrettelegger omgivelser for selvstendig læring.

Solør Montessoribarnehage vil sikre samarbeidet med barnas hjem, ved å ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg.

Virksomheten har et ideelt (ikke-økonomisk) formål. Eventuelt overskudd settes av til investeringer i barnehagen som kommer barna til gode.

4. Aksjekapital

Aksjekapitalen er på kroner 330.000,-.

5. Aksjens pålydende

Aksjens pålydende er på kroner 1.000,-.

6. Opptak av barn

Solør Montessoribarnehage er underlagt samordnet opptak i Åsnes kommune og man søker gjennom www.barnehageweb.no. Opptak av barn skjer i henhold til gjeldende vedtekter for barnehagen og kommunens reglement for samordna opptak.

En overordnet målsetting ved opptak av barn til barnehagen er at hvert enkelt barns mulighet til å dra nytte av oppholdet blir så god som mulig. Det legges derfor vekt på hvordan gruppesammensetningen blir med hensyn til alder, kjønn og etc, slik at barnehagen på best mulig måte ivaretar barnehagelovens formålsparagraf.

Opptak av barn foretas etter innstilling fra barnehagens styrer, etter kriterier som fremgår av § 7.

7. Opptakskriterier

Solør montessoribarnehage er pålagt å følge Åsnes kommune sine opptakskriterier.

Barnehagen vil prioritere de som søker om 100 % plass, men også vurdere søkere helt ned til 60 %.

Søknadsfrist er 1. mars.

Når barn tildeles plass aksepteres barnehagens vedtekter.
Barnehagens styre er klageinstans. Klagen må fremsettes skriftlig innen tre uker etter mottatt brev om avslag.

8. Opptak, oppsigelse og permisjon

Svar om tildelt plass gis i form av brev til foresatte og/ eller elektronisk på barnehage web. Barn som får plass ved barnehagen beholder denne til skolestart eller plassen sies opp skriftlig.
Solør Montessoribarnehage har en oppsigelsesfrist på to måneder regnet fra den 1. i måneden etter mottatt oppsigelse. Det betales ordinær foreldrebetaling i oppsigelsestiden. Den samme oppsigelsestiden gjelder også fra eier til foreldre, f.eks. ved endrede vilkår for drift.

Ved oppsigelse av delt plass skal plassen tilbys andre barn i barnehagen med delt plass. Hvis tilbudet ikke benyttes tilbys plassen til annen søker.

Uregelmessig frammøte uten grunn kan medføre at barnet mister plassen.
Uteblir betaling kan barnehagen si opp barnehageplassen skriftlig med 14 dagers frist.
Regnskapsfører sender én purring, og oppsigelsestiden begynner å løpe fra utløp av purringens betalingsfrist. Purringen er da å regne som skriftlig oppsigelse.
Ved gjentatte purringer (dvs. når betaling kommer ved purring slik at oppsigelsesfristen ikke begynner å løpe) skal styret innkalle den det gjelder og finne en løsning. Blir det ikke enighet om løsning kan styret si opp barnehageplassen skriftlig med 14 dagers frist.

9. Samarbeidsutvalg

Barnehagen skal ha et samarbeidsutvalg, bestående av foreldre og ansatte likt representert. Samarbeidsutvalget skal bestå av 4 medlemmer hvorav 2 medlemmer velges av foreldreråd og 2 av de ansatte. Samarbeidsutvalget konstituerer seg selv.
Representantene for foreldre og de ansatte velges for ett år av gangen. Styrer har møte-, tale- og forslagsrett i samarbeidsutvalget, men ikke stemmerett. Eier har rett til å stille med en representant.

Samarbeidsutvalgsmøter holdes etter fastsatt plan og for øvrig når samarbeidsutvalgets leder finner det nødvendig. For at det skal kunne fattes vedtak må minst to medlemmer av samarbeidsutvalget møte. Det skal skrives protokoll som underskrives av møtedeltakerne.

Samarbeidsutvalget skal:

  • Bli forelagt og ha rett til å uttale seg i saker som er av viktighet for barnehagens innhold, virksomhet og forhold til foreldrene, bl.a. budsjett, driftsendringer, utnyttelse av ute- og innearealer m.m.
  • Uttale seg om årsplan for den pedagogiske virksomheten ved barnehagen.
  • Gi uttalelser for forslag om endringer i vedtektene og retningslinjer for barnehagen (herunder betalings- og oppsigelsesfrister).
  • Påpeke overfor eier, og kan melde fra til kommunen eller fylkesmannen som tilsynsmyndighet, dersom barnehagen ikke drives innenfor de rammene som settes av gjeldende lover, forskrifter, barnehagens vedtekter og barnehagens budsjett.

 10. Foreldreråd

Foreldrerådet består av foreldre til alle barn og styrer i barnehagen.
Foreldrerådet skal:

  • Fremme foreldrenes fellesinteresser.
  • Bidra til et godt samarbeid mellom hjem og barnehage.
  • Være med og sikre, samt fremme samarbeidet mellom hjem og barnehagen.
  • Forelegges saker av viktighet for foreldrenes forhold til barnehagen.
  • Foreldreråd skal ikke avholdes uten at styrer i barnehagen er tilstede.

11. Areal

Barnehagens norm for areal inne og ute følger departementets veiledningsnorm, dvs. 4m2 netto inne for barn over tre år, og 1/3 mer for barn under tre år. Utearealet er på ca. 1600m2. Netto leke-oppholdsareal inne er 237 m².

12. Tilvenningsperiode 

Ved førstegangsopptak skal barnet ha en tilvenningsperiode på min. 3 dager. Personalet og foreldre avtaler hvordan tilvenningsperioden organiseres.

13. Åpningstid

Barnehagens åpningstid er kl. 06.45-16.45 mandag til fredag.

Barnehageåret starter 1.august og løper frem til 31.juli.

Barnehagen skal ha inntil 6 planleggingsdager i året, hvor det holdes stengt.

Onsdag før skjærtorsdag skal barnehagen være åpen til kl 12.00. Juleaften og nyttårsaften skal barnehagen holdes stengt.

14. Ferie

Alle barn skal ha 4 ukers ferie i løpet av året, hvorav minst 3 uker sammenhengende i perioden 1.6 – 31. 7. Styret i Solør Montessoribarnehage AS har fastsatt at barnehagen holder feriestengt i ukene 29-30-31. Foresatte skal innen 1. mai gi melding om når barna ev. skal ha sommerferie utover dette.

Med 3 uker sommerferie samt planleggingsdager blir dette totalt 4 uker ferie. I forbindelse med sommerferie, påske og jul sendes det ut lister for påmelding, dette for at personalet kan ta ut ferie og avspasering. Det må være minst fire barn tilstede for å holde barnehagen åpen.
Ut fra denne informasjonen utarbeides ferielister og plan for sommerdrift som godkjennes av styret.

15. Internkontroll

Internkontrollsystemet, barnehagens egne sikkerhets- og internkontrollrutiner, skal være tilgjengelig i barnehagen.

Ansvaret ligger hos styret, styrer og samarbeidsutvalget å utarbeide et internkontrollsystem som til enhver tid følger lovens krav. Det skal klargjøres ansvar, mål og oppgaver for barnehagens miljø- og sikkerhetsaktiviteter. Det skal foreligge en beredskapsplan samt varslingsskjema for barn og ansatte.
Jfr. barnehagens HMS perm.

16. Foreldrebetaling

Foreldrebetalingen fastsettes av styret i Solør Montessoribarnehage AS. Ved endringer skal foreldre/ foresatte ha varsel innen rimelig tid.
Betalingen skjer forskuddsvis den 1. i måneden.
Betalingen påløper for ubenyttet plass, dersom denne ikke er sagt opp med 2 måneders varsel.
Det betales for elleve måneder. Juli er betalingsfri måned.
Det gis søskenmoderasjon fra og med andre barn i barnehagen.

17. Taushetsplikt og opplysningsplikt

Barnehagens styre, samarbeidsutvalgets medlemmer og barnehagens ansatte har taushetsplikt i henhold til forvaltningsloven § 13-13f. De har også opplysningsplikt til sosialtjenesten samt barneverntjenesten (jfr. Lov om barnehager §§21-23).

18. Ansvar

Barnehagen har ansvar for barna den tiden de er i barnehagen.

Bringing og henting av barna er foresatte selv ansvarlig for. Den som følger barnet til barnehagen må ikke forlate det før denne har vært i kontakt med personalet.

Barnet skal hentes av en voksen person som er kjent for personalet i barnehagen. Dersom barnet hentes av en annen person enn den/de som vanligvis henter barnet, skal barnehagen ha beskjed fra barnets foreldre/foresatte om hvem som skal hente barnet.

Beskjeder til personalet, gitt gjennom barnet, skal være skriftlig.

Medbrakte eiendeler har personalet ikke ansvar for.

De ansatte i barnehagen må ikke ta barna med som passasjerer i egen bil eller offentlig transportmiddel uten foreldrenes skriftlige samtykke.

19. Annet 

Barnehagen fritas fra kontraktsforpliktelse ved uforutsette hendelser som: brann, innbrudd, hærverk, vannskader, naturkatastrofer og lignende.

20. Politiattest

Alle ansatte i barnehagen og de som arbeider eller oppholder seg regelmessig i barnehagen skal legge fram tilfredsstillende politiattest.

21. Dugnad

Foreldre/ foresatte av barn i barnehagen forplikter seg til å delta på minst 5 dugnads-timer pr. år. Hvis ikke denne dugnadskvoten oppfylles blir man pålagt å betale kr 100,- pr manglende dugnadstime. Det er en forutsetning at foreldre med barn i barnehagen deltar på dugnader / arrangementer som bestemmes av styret.
Ansatte med barn i barnehagen er fritatt fra å stille på dugnad.

22. Vedtektsendringer

Vedtektsendringer kan vedtas med 2/3 stemmeflertall av avgitte stemmer på årsmøte eller ekstraordinært årsmøte. Endringsforslag skal følge innkallingen.
Vedtektene skal sendes Åsnes kommune til orientering.

23. Vilkår Åsnes Kommune setter for støtte av driften av barnehagen

Barnehagens opptak skal foregå via samlet opptak i kommunen.

24. Oppløsning

Ved en eventuell oppløsning av Solør Montessoribarnehage AS, som ikke er resultat av en konkurs, er det opp til styret å komme med forslag til hva som skjer med barnehagens eiendom.

(sist endret 20.mai 2014)